Пречиствателните станции на Water Technology (ПСОВ WT) са едно съвременно решение за биологично третиране на битови отпадъчни води. Съоръженията са с различни размери и капацитет в зависимост от средноденонощния дебит на постъпващите отпадъчни води, който се определя на база ЕЖ /еквивалентен брой жители/.

Биологичната пречиствателна станция (БПСОВ) се изработва изцяло от конструкционни полимери. Съоръжението е разделено с прегради на отделни части съответстващи на различните технологични процеси.

Технологичната схема на пречиствателната станция включва четири основни блока: механично пречистване, биологично пречистване (с отстраняване на биогенните елементи: азот и фосфор), обеззаразяване и третиране на утайките, като последните два блока се прилагат при необходимост или по изискване на РИОСВ.

Механичното пречистване се осъществява в първата зона, където отпадъчната вода от канализационната тръба постъпва в така наречената груба решетка/кош. Тя служи за задържане на едрите влачени от водата примеси, като предпазва следващите съоръжения от блокиране и облекчава нормалната им експлоатация. Чрез грубата решетка се задържат отпадъчни материали, като тоалетна хартия, по-едри хранителни отпадъци образувани от домакинството и др.  За да се осигури нормална експлоатация на пречиствателната станция е необходимо стриктно спазване на инструкциите за експлоатация на пречиствателната станция.

Биологичното пречистване е природен, естествен процес, който се ускорява в пречиствателните станции. Това се постига чрез концентрация на микроорганизмите в даден басейн. За да съществуват и за да се размножават микроорганизмите се нуждаят от подходяща среда, където има наличие на хранителни вещества. Те разграждат тези вещества и получават енергия.

Технологична схема на биологичните процеси

В пречиствателните станции на Water Technology BG тази среда се създава по аеробен път. Името на метода подсказва, че за да протече процесът трябва да има кислород, което определя и основния момент – контролирано подаване на кислород за аериране и активизиране на микроорганизмите. А самите микроорганизми са същите микроорганизми, които живеят в човешкото тяло и разграждат веществата, просто заедно с отпадъците постъпват в пречиствателната станция, където продължават своята полезна работа. Станцията само създава условия за протичане на процеса чрез аериране и обогатяване с въздух.

Аерацията се осъществява от мембранни дискове, разположени на дъното на пречиствателното съоръжение. Потопените аератори са конструктивно защитени срещу запушване и не изискват специална поддръжка. Те се захранват с атмосферен въздух чрез компресор, (един или повече, в зависимост от капацитета на пречиствателното съоръжение) монтиран във външно инсталирано табло за управление.

Обеззаразяването се осъществява в зона за обеззаразяване на пречистената отпадъчна вода (UV дезинфекция/хлориране), но не се включва задължително в процеса на пречистване, а по преценка на инвеститора и при изискване от РИОСВ.

Третирането на утайките се извършва  чрез аеробен стабилизатор за биологична стабилизация на излишната активна утайка. Той е предвиден за стабилизиране на органичните вещества в утайка до тяхното трансформиране в минерални вещества, соли и вода. Съоръжението се намира непосредствено до аеробната зона за пречистване на отпадъчните води и е оборудван със следните съоръжения:

  • ерлифт за прехвърляне на излишна утайка към аеробен стабилизатор
  • потопен аератор (мембранен дифузьор) за финна аерация
  • преливник с уплътнител за стабилизираната утайка

ПАРАМЕТЪР

ИЗИСКВАНИ ПАРАМЕТРИ
СПОРЕД НАРЕДБА 6/9.11.2000 МОСВ

ПАРАМЕТРИ НА ПРЕЧИСТЕНИТЕ
ОТПАДНИ ВОДИ СЛЕД ПСОВ WT

БПК5

25 mg/l

15 mg/l

ХПК

125 mg/l

90 mg/l

Неразтворени вещества

35 mg/l

15 mg/l

Общ фосфор

2 mg/l

2 mg/l

Общ азот

15 mg/l

12 mg/l

Показване на 3 резултата